Všeobecné obchodní podmínky

§ 1 Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „podmínky“) jsou nedílnou součástí všech obchodních vztahů uzavíraných mezi firmou Beez Bee, s.r.o., zapsané v Obchodním rejstříku, spisová značka C 85602 vedená u Krajského soudu v Brně, se sídlem Mlýnská 264/56, Trnitá, 602 00 Brno, IČ 035 72 099, DIČ CZ03572099 (dále jen „dodavatel“) a druhými stranami (dále jen „klient“).

2. Veškeré obchodní vztahy se řídí těmito podmínkami, právním řádem České republiky a obchodním zákoníkem ČR. Podmínky jsou základními podmínkami prodeje zboží a služeb dodavatele, a pokud se odchylují od dispozitivních právních norem platného právního řádu České republiky, mají před těmito normami přednost.

3. Tyto podmínky jsou platné pro jakékoliv písemné i ústní formy uzavíraných smluv mezi dodavatelem a klientem. Elektronickým systémem („dále jen elektronický systém“) se pro účely těchto podmínek rozumí aplikace pracující v doménách www.minitisk.cz, které po zaregistrování a přihlášení klienta zobrazují ceny a umožňují následné objednání zboží a produktů.


§ 2 Vymezení obchodního vztahu

1. Obchodním vztahem se dle těchto podmínek rozumí vztah mezi dodavatelem a klientem, který se týká konkrétní objednávky na dodání zboží nebo služeb klientovi.

2. Klientem se dle těchto podmínek rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba mající způsobilost k uzavření smlouvy dle platného právního řádu České republiky.

3. Dodavatel je povinen upozornit každého klienta na existenci těchto podmínek a ke každé smlouvě (dále jen „objednávka“) přiloží jako nedílnou součást tyto obchodní podmínky nebo uvede odkaz na vlastní webovské prezentace uvedené v § 1 odst.c, kde se každý klient může s těmito všeobecnými obchodními podmínkami před uskutečněním konkrétního obchodního vztahu seznámit. Smlouva může mít i elektronickou podobu.

4. Klient odesláním smlouvy prostřednictvím elektronického systému či jinou písemnou nebo i ústní formou, kterou dává na vědomí uzavřít s dodavatelem konkrétní obchodní vztah také stvrzuje svůj jednoznačný souhlas s tím, aby se obchodní závazkový vztah mezi dodavatelem a klientem řídil těmito podmínkami.


§ 3 Registrace klienta emailovou či jinou písemnou komunikací nebo pomocí elektronickém systému

1. Pro využívání elektronického systému za účelem uskutečnění objednávky se může klient zaregistrovat. To dodavateli umožňuje získat přehled o využívání elektronického systému a klientovi usnadňuje a zabezpečuje objednávání.

2. Požadované informace do registrace obsahuje registrační formulář.

3. Při neúplných nebo zjevně nepravdivých údajích klienta, bude registrace bez upozornění smazána.

4. Zaregistrováním klient souhlasí s uchováváním svých údajů v databázi podle zákona č.101/2000 Sb. a občasným zasíláním marketingových nabídek. Současně souhlasí, že se bude řídit těmito podmínkami.

5. Vyplněním klientské registrace klient současně souhlasí s odběrem aktualit elektronickou formou.

6. Požaduje-li klient zrušení odběru aktualit, zašle na e-mail dodavatele žádost, že si nepřeje zasílat aktuality. Žádost musí být zaslána z e-mailu, pro který žádá zrušení.

7. Požaduje-li klient zrušení klientské registrace, zašle na e-mail dodavatele žádost, že si přeje zrušit klientskou registraci. Žádost musí být zaslána z e-mailu, který je uveden v registraci. Dodavatel si ponechá informace o realizovaných zakázkách.

8. Dodavatel se zavazuje, že uložené údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.


§ 4 Přijetí objednávky

1. Objednání zboží klientem se provádí prostřednictvím elektronického systému ve výše uvedeném internetovém obchodu dodavatele.

2. Při objednávce elektronickým systémem jsou informace o klientovi uloženy v databázi (jestliže se klient zaregistroval) a klient je po přihlášení již nemusí zadávat. Po přihlášení klienta se jakákoliv objednávka považuje za klientem autorizovanou. Za případné zneužití hesla nenese dodavatel odpovědnost.

3. Objednávka s uvedením cen, dodacích a platebních podmínek platí za přijatou pouze tehdy, je-li dodavatelem potvrzena. Potvrzení proběhne v elektronickém systému, elektronickou poštou, nebo případně telefonicky.

4. Podpisem, nebo odesláním objednávky klient vždy stvrzuje nejen souhlas s těmito podmínkami, ale současně dává najevo svobodnou vůli uzavřít smlouvu s dodavatelem.


§ 5 Zrušení objednávky

1. Chce-li klient zrušit objednávku nebo její část, musí o této skutečnosti neprodleně uvědomit dodavatele.

2. Objednávku lze stornovat do tří hodin po odeslání objednávky prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky.

3. Dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v případě, že zboží se již nevyrábí nebo nedodává, není skladem nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. o zrušení či změně v objednávce z výše uvedených důvodů bude dodavatel klienta neprodleně informovat prostřednictvím emailu nebo telefonicky a dohodne se s klientem na dalším postupu při plnění dané objednávky.


§ 6 Kvalita výrobků a služeb

1. Dodavatel se zavazuje dodat zboží objednané klientem v množství a kvalitě na trhu obvyklém.

2. Klient prohlašuje, že se seznámil s popisem vlastností a kvality zboží uvedeném v elektronického systému nebo prostřednictvím předchozí jakékoliv jiné písemné komunikace s dodavatelem a s tímto popisem souhlasí.

3. V případě, že balíček přijde viditelně poškozen a vy jste tedy s dopravcem sepsali protokol o shledané závadě, sdělte nám prosím tuto skutečnost a dohodneme se na dalším postupu, např. novém zaslání zboží. Na pozdější reklamaci závady (poškození zboží při přepravě, chybějící zboží v balíku apod.) zjištěné až mimo přítomnost poštovního doručovatele, není možno brát ohled.

§ 7 Ceny výrobků a služeb

1. Ceny se řídí platným aktuálním ceníkem dodavatele, resp. aktuální verzí elektronického systému a těchto podmínek.

2. Dodavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění.


§ 8 Platební podmínky

1. Klient provádí úhradu zboží v hotovosti nebo předem ve prospěch účtu dodavatele.

2. Při platbě předem na základě potvrzení objednávky a ceny zboží mu toto bude vydáno do 3 dnů okamžikem, kdy převedená částka bude připsána na účet dodavatele a je disponibilní.

3. v případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky vůči dodavateli, je dodavatel oprávněn přerušit svá plnění vůči objednateli, a to až do okamžiku úplné úhrady všech dlužných částek. v takovém případě dodavateli neběží lhůty pro včasné plnění a objednatel není oprávněn požadovat po dodavateli náhradu škod a sankcí vztahujících se k přerušení lhůt pro plnění dodavatelem.

4. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti.


§ 9 Reklamace

1. Reklamace se řídí Občanským zákoníkem, Obchodním zákoníkem a Zákonem o ochraně spotřebitele. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé nevhodným užíváním věci, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, ani na vady, pro které byla sjednána nižší cena - zboží v akci.

2. Reklamace musí být uplatněna písemně nebo eletronickou poštou, s přesným vymezením reklamované vady. Při reklamaci uveďte jméno, příjmení, adresu a důvod reklamace.

3. Se zbožím musí být vrácena také faktura, bez ní nebude reklamace vyřízena.

4. Zboží zasílejte jako cenný balík, zásilky na dobírku nebudou přijaty. Náklady na poštovné se nevrací.

5. Dodavatel je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně klienta ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace klienta.


§ 10 Povinnosti dodavatele

1. Dodavatel je povinen dodat zboží v dohodnutém termínu. Nelze-li ze závažných důvodů tento termín dodržet, je dodavatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat klienta.

2. Dodavatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu ke klientovi, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.


§ 11 Povinnosti klienta

1. Klient je povinen poskytnout dodavateli všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění závazku dodavatelem.

2. Klient je povinen převzít výrobky či služby ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem. v případě, že objednatel nebude poskytovat součinnost při převzetí zboží po dobu delší než 30 dnů, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy a požadovat po klientovi náhradu za náklady na odeslání zboží ve výši 200 Kč.

3. Klient je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k dodavateli se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.


§ 12 Dodací podmínky a doprava

1. Zboží je po České republice zasíláno Českou poštou nebo PPL. Konkrétní způsob dodání si zvolíte sami při vyplňování objednávkového formuláře. v případě nezastižení adresáta je zásilka uložena na poště v místě doručení a adresát je o tomto informován.

2. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu platby.

3. u zboží je vždy přiložena faktura, kterou je nutné uschovat pro případ vrácení zboží nebo reklamace.

4. Zboží je odesíláno do 3 dnů po obdržení objednávky. Jestliže se z jakéhokoliv důvodu expedice zboží zpozdí, neprodleně Vás uvědomíme prostřednictvím emailu nebo telefonem.

§ 13 Rozhodčí řízení

1. Pro případ vzniku jakýchkoli sporů mezi dodavatelem a klientem, které nebudou vyřešeny na základě vzájemné dohody se dodavatel a klient shodují na řešení těchto sporů prostřednictvím rozhodčího řízení, jehož zásady jsou popsány v následujícím odstavci.

2. Rozhodování sporů jediným rozhodcem podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany se podle zákona o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů č.216/1994 Sb.v platném znění dohodly, že veškeré jejich vzniklé spory budou rozhodovány v rozhodčím řízení před jediným rozhodcem podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR,a.s.,IČ:27166147 (dále jen "Unie") a zveřejněného na internetové adrese www.urmr.cz, přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou. Smluvní strany tímto pověřují takto určeného rozhodce k rozhodování všech sporů podle zásad spravedlnosti. Smluvní strany výslovně prohlašují, že před uzavřením jakéhokoli konkrétního obchodního vztahu měly a mají možnost seznámit se s Jednacím řádem rozhodčího řízení, jakož i s Nařízením o nákladech rozhodčího řízení a také tak učinily.


§ 14 Platnost všeobecných obchodních podmínek

1. Všeobecné platební podmínky jsou platné od data 1.6.2010.

2. Pokud není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku. Ve smyslu § 273 Obchodního zákoníku se tyto podmínky považují za všeobecné obchodní podmínky dodávek zboží resp. služeb nabízených dodavatelem.

3. Dodavatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek. Učiní tak vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.